Terms
Hiving

Allmänna villkor för att medverka i "Hivings" onlineundersökningspanel :

Mellan:

Hiving med en omsättning på 57141 euros, har sitt huvudsäte vid 3 cité Rougemont 75009 Paris och är registrerad på Paris trade register, nummer, 514975135 som är representerad av Alain Cornu som är ordförande.

Härdanefter kallat ” Hiving "

och

Den svarande på den passande undersökningen som följer

kallas härefter för " Deltagare eller Panellist ".

Inledning
 1. Hiving erbjuder ett brett utbud av tjänster som finns tillgängliga på hemsidan Hiving Detta gör det möjligt för en panel av konsumenter att utbyta sina åsikter om produkter och tjänster och får testa några av dessa. De får även medverka i marknadsundersökningar och rösta fram vilken produkt/tjänst de föredrar.
 2. För att utföra dessa undersökningar, kontaktar Hiving sina deltagare som frivilligt valt att delta aktivt och självständigt i omröstningar och undersökningar föreslagna av Hiving. Det är frivilligt och exkluderar all underordning mellan Hiving och deltagaren.
 3. Dessa villkor har i avsikt att tydligt markera vad som gäller för deltagarna och visa på hur de använder vår tjänst.
Punkt 1-Definitioner
Följande benämnelser kommer att bli definerade på detta sätt.

 • «Tillträdesgrupp » Benämner de deltagare som frivilligt väljer att vara med och besvara Hivings marknadsundersökningar och omröstningar och de vars registering har blivit godkänd hos Hiving.
 • Benämner det personliga kontot tillhörade deltagaren efter det att denne har fyllt i ett ansökningsformulär för registering och godkänt villkoren, efter Hiving har bekräftat registeringen via mail. I medlemskontot har varje deltagare en sida som sammanfattar deras personliga information som är meddelat till Hiving. Denna ger åtkomst till olika tjänster hos Hiving på Hivings server .
 • eller < Marknadsundersökningar> Benämner de marknadsundersökningar eller omröstningar bedrivna av Hiving, i syfte att analysera marknaden för alla möjliga olika produkter och tjänster. De består av att systematiskt analysera människors beteende, attityder och åsikter.
 • < Deltagare > Benämner Hivings medlemmar.
 • Benämner de undersökningar som deltagarna fyller i genom att registera sig på Hivings tjänst. Det gör det möjligt för företaget att förankra deltagarens profil enligt de socio-demografiska kriterier och konsumtionsvanor deltagaren har.
 • eller « Tjänst » Benämner alla tjänster där man kan utbyta sina åsikter om produkter och tjänster. Undersökningar på produkter och tjänster och medverkan i omröstningar och marknadsundersökningar innehållande de villkor i avsikt för Hiving på deras Websida Hiving. Hiving
 • Benämner den internetsida tillhörande Hivings tjänster som är tillgänglig på Hiving
Punkt 2-Motiv

Syftet med detta kontrakt är att framföra de villkor varigenom deltagarna kan få tillgång till Hivings Konsumentpanel och använda och medverka i Hivings tjänster. Genom att ansöka och registera sig i Konsumentspanelen, kan deltagarna godkänna utan förbehåll på alla villkor som står i detta kontrakt.

Punkt 3-Definition av tjänsten

3.1 3.1 Tjänsten tillåter deltagarna att utbyta sina åsikter med andra, på hemsidan om produkterna och tjänsterna, Prova produkter och tjänster och medverka i omröstningar och marknadsundersökningar.

3.2 3.2 Hiving har rätten att erbjuda en tjänst genom att lägga till funktioner och/eller områden som inte täcks in under dessa villkor och/eller tabort vissa funktioner eller områden som tjänsten innehåller. Dessa ändringar kräver ingen förvarning från Hivngs sida.(Inget annat än tillkännagivande betyder att det är deras val) i fall förändring skulle ske på detta kontrakt.

Hiving har även rätten att avsluta tjänsten med en förvarning på 30 dagar.

Punkt 4- Registering på "Hiving"

Registering till Hivings Konsumentpanel består av följande villkor:

 • Deltagarna måste vara över 15 år och vara bosatt i Sverige. Alla lagliga företag listade i handelsregistret är uttryckligen exkluderade även de som motsvarar detta i något annat land än Sverige.
 • För minderåriga mellan femton och arton år, behövs ett medgivande från förälder eller förmyndare. Detta kontrakt måste vara signerat av både den minderåriga och föräldern och skickas med post till Hiving. Om detta inte görs på rätt sätt kan Hiving neka den minderåriges registering.

 • Registeringsformuläret måste vara fullständigt ifyllt med all information som är begärt av Hiving.
 • Deltagarna måste ha en giltig mailadress.
 • De måste även godkänna dessa Villkor

I alla fall, har Hiving rätten att godkänna eller avböja en person för tjänsten, utan att rättfärdiga deras beslut.

Punkt 5-Deltagarnas godkännande av Villkoren

Klicka på " Skicka "och klicka i rutan ” Jag accepterar villkoren utan undantag ", Förutsatt att Hiving registerar godkännandet. Deltagarnas medgivande och godkännande kommer att till slut innebära att deltagarna får tillträde att använda tjänsten.

Hiving kommer att bevara detta exakta datum för godkännande av villkoren.

Punkt 6- Deltagarnas förpliktigande

6.1 Enligt följande villkor godkänner deltagaren:

 • Att delta i minst en av fyra av Hivings undersökningar eller omröstningar.
 • Att undersökningarna som Hiving skickar ut besvaras så ärligt och självständigt som möjligt. Deltagarna godkänner även att ge sammanhängande svar till undersökningarna. Hiving har också rätten att inte tilldela poäng till deltagare som bara fyller i på må få, även om deltagaren blivit tilldelad undersökningen.
 • Medverka personligt i alla tjänster och därmed se till att hålla användarnamn och lösenord hemligt, då dessa ger tillträde till medlemskontot på hemsidan och inte föra detta vidare till en tredje part.
 • Vi rekommenderar att inte avslöja inte informationen till någon tredje part. Detta gäller undersökningarna och all annan information, material eller immateriellt kring undersökningarna som Hiving utför.
 • Uppdatera omedelbart all personlig information, vid betydande förändringar, man kan ändra en eller flera delar utav informationen. (Äktenskaps- och familjesituation, yrkesmässiga, den ekonomiska situationen och personliga tillgångar etc) och eventuella ändringar av kontaktuppgifterna(e-postadress, postadress, etc).

6.2 I all information som är publicerad på hemsidan och all medverkan i tjänsterna är deltagarna överens om att följa alla tillämpade lagstiftningar, regler för gott uppförande och lag och ordning. I synnerhet måste deltagarna avstå från att sprida budskap eller information som oavsett form och slag som kan anses vara kränkande, diskriminerande, rasistiska, främlingsfientligt riktat mot att kränka någons heder eller anseende, eller som pånågotsätt är pornografiskt eller pedofilistiska eller som refererar direkt eller indirekt till pornografiska eller pedofilistiska internetsajter eller som kränker någons egendom.

Likaså är deltagaren överens om att respektera rättigheterna för någon i tredje part, i synnerhet gällande personliga rättigheter, upphovsrätt och likställda rättigheter i allmänhet och rättigheter för människor och deras tillhörigheter.

6.3 Deltagarna bör avstå från att använda sitt medlemskonto och deltagande i tjänsten i kommersiellt syfte och i allmänhet för att erbjuda produkter och tjänster för direkt eller indirekt ersättning. Inte i något fall får de sälja tjänster eller göra dem tillgängliga för tredje part och eller andra deltagare, varken genom betalning eller kostnadsfritt. Hiving är ensam om att förbehålla sig rätten att infoga reklam, marknadsförings eller sponsormeddelanden på hemsidor.

6.4 Deltagarna bör avstå från att ta mailadresser från andra deltagare I tredje part, I syfte att skicka till andra medlemmar. I syfte att skicka oönskad e-post oavsett orsak eller syfte.

6.5 Deltagaren godkänner att endast skapa ett medlemskonto och avstår från att skapa flera fiktiva medlemskonton. Vid sponsorsevenemang går deltagaren med på att inte skapa några fiktiva personer.

6.6 Deltagare som har varvat andra medlemmar till gruppen får enbart de poäng som motsvarar varvandet om: profilen, ”hälsan” och ett annat valt tema är fullständigt ifyllt av den varvade personen inom 30 dagar då registeringen varit utförd hos Hivng.

6.7 Deltagaren godkänner att fullständigt fylla i deras basprofil, ”hälsosektionen” och ett annat valt tema inom 30 dagar vid registering. Efter den utsatta tiden kommer deltagare som inte observerat dessa valideringskriterier automatiskt att bli avskriven.

Punkt 7-Deltagarnas Åtaganden

7.1 Hiving enas om att inte avslöja något, oavsett vilken information, i alla eller delar av de personuppgifter som meddelats till dem från deltagarna, i synnerhet gällande deras kontaktuppgifter, om inte deltagaren har samtyckt till det.

7.2 Deltagarnas svar på Hivings undersökningar kommer att behandlas anonymt, detta gäller globalt. Om inte en deltagare självmant kommit överens om att avstå från denna anonymitet. I detta anseende förklarar Hiving att de följer rekommendationerna i etisk praxis i Syntec internetundersökningar.

7.3 Hiving ska tillämpa alla tekniska och organisatoriska åtgärder för skydda deltagarens personliga information.

 • Enligt Fransk dataskydd i nummer 78-17 från 6 januari 1978, har deltagarna rätt att sätta sig emot( art 26 of the act)tillträder(34 till 38 of the act) av informationen gällande dem. De kan kräva att alla uppgifter om dem rättas, kompletteras, förtydligas, uppdateras eller tas bort om de är felaktiga, ofullständiga, tvetydiga eller inaktuella eller om användingen eller det som kommuniceras är förbjudet. Deltagarna kan utöva denna rätt närsomhelst genom att kontakta Hiving.
 • Vid avstängning av medlemskonto och för avsikt för bevis, är uppgifter om deltagarna bevarade konfidellt och arkiveras av Hiving. Högsta preskriptionstid för alla tvistemål med stöd står i artikel 2262 i den franska civillagen.

7.4 ”Cookies” ska läggas på deltagarens hårddisk, så att Hiving kan känna igen deltagaren när den loggar in på webbplatsen. Det underlättar även hanteringen av tjänsterna och statistiska ändamål(besökta sidor, datum och tid för visningar etc) Vilka deltagarna accepterar utan förbehåll.

7.5 Hiving ska göra sitt yttersta för att hålla webbplatsen tillgänglig hela tiden. Hiving har dock ingen skyldighet till detta, vilket betyder att det inte på något sätt hålls ansvarig för tillfälliga avbrott i tjänsten, oavsett orsak för några resulterade konsekvenser för deltagarna eller någon tredje part. I avsaknad av tjänsten ska det inte ge upphov till någon ersättning.

Hiving kan även säga upp eller ändra funktionerna i tjänsterna närsomhelst utan föregående meddelande. Hiving är inte på något sätt ansvarig för konsekvenser, inkluderade monetära sådana, att deltagarna och/eller tredje part möter på grund av användandet av Hivings tjänster från deras temporära beslut gällande avbrott, på grund av att det faktum att tjänsten är gratis.

7.6 Hiving erhåller en hjälpsektion för sina deltagare för frågor på frågor och svar på FAQ (FAQ), denna innefattar inte personlig hjälp på något sätt.

7.7 Hiving kan citera deltagarnas inlägg, deltagarnas login information och information som deltagarna uttryckligen har förklarat som användbar. Så länge detta används i skäl av presentation, marknadsföring, reklam och marknadsföring av tjänsterna. Deltagarna är automatiskt återkalleligt tilldelade Hivings tjänst och garanterar dem rätten att utnyttja, kopiera, sprida, uppvisa och dela ut innehållet som är publicerat av deltagarna på hemsidan liksom svaren från undersökningarna de medverkat i, och att använda dem som i en del av deras arbete eller införliva dem i annat arbete, och även ge samma rättigheter till tredje part som valts av Hiving.

7.8 Hiving ska informera deltagarna när de testar en produkt eller en tjänst och/ eller deltar i en undersökning, av alla kontraindikationer(Särskilt gravida kvinnor, allergier och minimiålder) om produkten eller tjänsten.

7.9 Hiving ska omedelbart informera deltagare vid eventuella klagomål/eller anlita någon tredje part, i synnerhet men inte uteslutande vid en kränkning av en deltagare, se artikel 6 i dessa regler och villkor. I dessa fall garanterar Hiving mot eventuella krav/ eller eventuella klagomål från tredje part gällande användningen av tjänsten hos en deltagare vid avstängning av medlemskonto. Deltagarna godkänner att agera på ett varsamt sätt för att svara på alla klagomål som tillför Hiving kunskap, och ska kompensera Hiving när som helst på första begäran om eventuella åtgärder, förfaranden, klagomål, advokatarvoden,konsultarvoden, skatter, summor eller skador oavsett ursprung, direkt eller indirekt, och alla förskottsbetalningar kopplat till brist på respekt av deltagarna i någon av de åtaganden som anges i dessa villkor och/eller användning av tjänsterna.

7.10 Hiving ska informera deltagarna om eventuella framtida ändringar av tjänsterna eller av dessa Allmänna Villkor , är man överens om att Hiving har rätten att ändra sina tjänster/ eller dessa allmänna villkor som ges. Detta gäller framförallt den tekniska utvecklingen av tjänsten. Alla ändringar kommer att visas på hemsidan och det är upp till deltagarna att själva besöka hemsidan och läsa dem.

Punkt 8- Belöning

8.1 I utbyte mot att ta del av våra undersökningar blir deltagarna tilldelade en belöning från Hiving, i form av ”Hivingpoäng”. Dessa ”Hivingpoäng” är tilldelade utifrån den nivå på hur aktivt deltagarna deltar i undersökningarna och deras lojalitet, indikerat på en skala på hemsidan och/eller mail som nämner deltagandet i undersökningar som är utskickat av Hiving. Hiving har rätten att ändra denna poängskala närsomhelst, under omständigheterna att de meddelar deltagarna i förväg genom att sända ut ett meddelande på hemsidan.

8.2 Hivingpoängen har inget handelsmässigt värde och kan inte under några omständigheter bli överförda eller sålda till en tredje part. De är endast överförbara till svenska kronor(SEK).

Punkt 9- Varaktighet och Uppsägning

9.1 Detta kontrakt träder i kraft vid godkännande av deltagarens registering genom ett mail från Hivings team.

9.2 Den är upprättad under obegränsad tid.

9.3 Det kan bli avslutat närsomhelst utan något tidigare förhandsmeddelande från varken deltagaren och/eller av Hiving.

9.4 Om deltagaren inte uppfyller något av dessa åtaganden som beskrivs i dessa villkor kan Hiving närsomhelst avbryta eller avsluta en deltagares medlemskonto.

9.5 Vid fall av avslutande konto, vad som än fallet handlar om blir deltagarens ”Hivingpoäng” som inte än blivit överförda automatiskt att raderade och deltagaren blir således inte belönad med dessa poäng.

Vidare, blir deltagarens ”Hivingpoäng” som redan blivit omvandlade även de automatiskt raderade utan undantag.

9.6 Vid avstängning eller uppsägande av en deltagares medlemskonto kan Hiving inte genom någon anledning ge upphov till någon ersättning vare sig direkt eller indirekt.

Punkt 10- Allmänna Bestämmelser

10.1 Deltagarna bekräftar att de har fått information om de särskilda risker med Internet även inkluderat denna hemsida. All information som gäller personuppgifter kan bevaras och/ eller överföras, detta gäller i synnerhet i länder som inte garanterar en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Deltagare håller sig också informerade om de metoder som utvecklas på Internet, detta är bortom all kontroll och ansvar från Hiving särskilt om de kommer från andra länder än Frankrike( spionprogram,snabbkommandoprogram, mjukvaror och tjänster).

10.2 Dessa allmänna villkor för deltagarna utgör ett fullständig och unikt avtal mellan båda parterna. Så långt som möjligt ska varje bestämmelse i dessa villkor kunna tolkas och implementeras och validera dessa kring tillämpad lag. Om en behörig domstol ska förklara en bestämmelse eller inte tillämpa denna utifrån några särskilda omständigheter, ska en sådan bestämmelse fortsätta att gälla i alla andra fall. Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltigt, kommer andra klausuler behålla sin fulla effekt.

I händelse av att en bestämmelse i detta kontrakt eller en tillämpning av en bestämmelse då Hiving eller deltagare anses bryta mot lagen, och i fall då det det behövs tillämpa en domstol, ska övriga bestämmelser fortsätta att gälla och ska tolkas på så sätt att det kan framföra båda parternas avsikt.

10.3 Detta kontrakt är skrivet utifrån det franska lagsystemet. Vid tvist om dess giltighet, tolkning eller genomförande och om alla försök till förlikning misslyckas, ska detta lämnas in till domstol.
Ny på Hiving? Gå med Redan medlem? Logga in