Warunki
Hiving

Ogólne zasady i warunki uczestnictwa w panelu internetowym Hiving :

Pomiędzy:

Hiving , firmą o kapitale wynoszącym 57 141 euro, mieszczącą się w Paryżu, 3 Cité Rougemont 75009 i zarejestrowaną w rejestrze handlowym pod numerem 514975135, reprezentowaną przez Alaina Cornu, prezesa.

Dalej znaną jako ''Hiving''

i

Respondentem internetowych badań rynku

Dalej znanym jako ''Panelista''.

WSTĘP
 1. Hiving oferuje szereg usług dostępnych na swojej stronie internetowej Hiving. Umożliwa on konsumentom wymianę opinii na temat produktów i usług, przetestowanie niektórych z nich, oraz wzięcie udziału w ankietach i badaniach rynkowych w Internecie.
 2. W celu uskutecznienia usług, panel Hiving zaprasza swoich użytkowników, tj. panelistów do wzięcia aktywnego, regularnego i całkowicie niezależnego udziału w badaniach przez niego proponowanych. Wspomniana niezależność wyklucza jakiekolwiek podporządkowanie pomiędzy panelem Hiving, a jego panelistami.
 3. Warunki te mają na celu określenie zasad uczestnictwa, jak i korzystania z usług panelu przez panelistów.
ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE
Niniejsze warunki określają w następujący sposób terminy pisane wielką literą:

 • « Panel Dostępu » : oznacza grupę osób, którzy zgłosili się dobrowolnie do udziału w badaniach internetowych panelu Hiving, i których rejestracja została zatwierdzona przez Hiving.
 • « Konto Członkowskie » : oznacza konto osobiste przyznane paneliście po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, po zatwierdzeniu niniejszych warunków użytkowania, oraz po e-mailowym potwierdzeniu rejestracji przez Hiving. Każdy użytkownik posiada na koncie członkowskim całość danych osobowych przekazanych panelowi i dostęp do różnych usług serwerów Hiving.
 • « Ankiety » lub « Badania Rynku » : oznaczają badania i/lub ankiety prowadzone przez Hiving, które mają na celu analizę rynków dla wszelkiego rodzaju produktów. Polegają one w szczególności na konsekwentnej analizie zachowań, postaw i opinii konsumenta.
 • « Panelista » : to każdy członek panelu Hiving.
 • « Kwestionariusz Kwalifikacyjny » : jest to kwestionariusz wypełniony przez Panelistę, pozwalający panelowi Hiving na ustalenie profilu użytkownika według kryteriów społeczno-demograficznych, a w szczególności na określenie jego przyzwyczajeń.
 • « Usługi » lub « Usługa » : oznaczają wszelkiej jakości usługi, służące do wymiany opinii na temat produktów i usług, do testowania produktów i usług, jak również do uczestniczenia w ankietach i badaniach rynku, które są zawarte w niniejszych warunkach oraz proponowane przez Hiving na oficjalnej stronie internetowej Hiving.
 • « Strona Internetowa » : oznacza witrynę internetową, określającą dostępne usługi Hiving.
ARTYKUŁ 2 – PRZEDMIOT

Celem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków, zgodnie z którymi Paneliści mogą dołączyć do panelu i korzystać z usług Hiving. Rejestrując się przez Panel Dostępu, akceptują oni bez zastrzeżeń wszystkie warunki określone w niniejszej umowie.

ARTYKUŁ 3 – DEFINICJA USŁUG

3.1 Internetowy serwis badawczy umożliwia Panelistom wymianę opinii z innymi użytkownikami na temat produktów i usług, testowanie produktów i usług, jak również uczestniczenie w Ankietach i Badaniach rynku.

3.2 Hiving zastrzega sobie prawo do przedłużenia usługi, dodając funkcje i/lub sekcje, które nie zostały określone w niniejszym regulaminie, i/lub usuwając niektóre z nich. Zmiany w niniejszej umowie nie wymagają uprzedniego powiadomienia lub jakichkolwiek innych formalności ze strony Hiving (innych niż zawiadomienie o wyborze).

Hiving zastrzega sobie również prawo do wstrzymania usług z 30-dniowym uprzedzeniem.

ARTYKUŁ 4 – REJESTRACJA

Rejestracja na Panelu internetowym podlega następującym warunkom :

 • Panelista musi mieć ukończone 15 lat i żyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie podmioty prawne jak i spółki wymienione w Rejestrze Handlowym są wykluczone, podobnie jak ich odpowiedniki znajdujące się poza terytorium RP.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku od piętnastu do osiemnastu lat, muszą uprzednio uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. W tym celu, niniejsza umowa musi być sporządzona oraz podpisana w imieniu niepełnoletniego jak i rodzica lub opiekuna i przesłana pocztą na adres Hiving. Niezastosowanie się do warunków rejestracji spowoduje jej odmowę.

 • Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w całości i zawierać wszelkie informacje wymagane przez Hiving.
 • Panelista musi posiadać ważny adres e-mail.
 • Panelista musi zgodzić się na Warunki niniejszej umowy.

Hiving zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia o rejestrację bez konieczności uzasadnienia w jakikolwiek sposób swojej decyzji.

ARTYKUŁ 5 – PRZYJĘCIE WARUNKÓW UMOWY

Klikając na " Zapisz się " oraz zatwierdzając rejestrację, Panelista przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że niniejsze warunki umowy będą regulować stosunki między Hiving a użytkownikiem Panelu.

Hiving zachowuje datę przyjęcia warunków umowy, która na mocy wspólnego porozumienia, stanowi określoną datę przyjęcia niniejszych Warunków Umowy.

ARTYKUŁ 6 – ZOBOWIĄZANIA PANELISTY

6.1 Zgodnie z niniejszym regulaminem, użytkownik zobowiązuje się do :

 • Wzięcia udziału w co najmniej jednej z czterech ankiet lub badań rynku zleconych przez Hiving.
 • Lojalnych, uczciwych i całkowicie niezależnych odpowiedzi na ankiety przesłane przez Hiving. Paneliści zgadzają się również na udzielanie spójnych odpowiedzi na proponowane ankiety. Hiving zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania punktów tym respondentom, którzy wypełniają swoje ankiety w sposób przypadkowy, nawet jeśli zatwierdzili swoje kwestionariusze.
 • Korzystania osobiście ze wszystkich usług, a tym samym zachowania w tajemnicy loginu i hasła, które dają dostęp do konta użytkownika w serwisie, oraz do nieprzekazywania ich osobom trzecim.
 • Zachowania w ścisłej tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, kwestionariuszy i wszystkich innych informacji i/lub materiałów i/lub niematerialnych elementów odnoszących się do Badań proponowanych przez Hiving.
 • Niezwłocznego aktualizowania danych osobowych, za pośrednictwem interfejsu dostępnego na stronie internetowej, w przypadku istotnych zmian w jednym lub więcej z tych elementów (w stanie cywilnym, sytuacji rodzinnej i zawodowej, sytuacji finansowej i majątku osobistego, itp.). Panelista zobowiązuje się ponadto aktualizować wszystkie zmiany w danych kontaktowych (adres e-mail, adres pocztowy, itp.).

6.2 Paneliści zobowiązują się przestrzegać zasad praworządności i porządku we wszystkich informacjach, które publikują na stronie internetowej. Paneliści powstrzymują się w szczególności od rozpowszechniania jakichkolwiek wiadomości lub informacji, w dowolnej formie i charakterze, które mogą być uznane za obraźliwe, dyskryminujące, oszczercze, rasistowskie, ksenofobiczne, rewizjonistyczne, które mogą zaszkodzić reputacji innych, lub też takich, które odnoszą się w jakikolwiek sposób do pornografii lub pedofilii, bądź też stron o wyżej wymienionej treści i które naruszają prywatny charakter korespondencji.

Paneliści zobowiązują się również przestrzegać praw osób trzecich, w szczególności w odniesieniu do dóbr osobistych, znaków towarowych, praw autorskich oraz pokrewnych jak i prawa jednostek i towarów.

6.3 Panelista powstrzymuje się od korzystania z konta członkowskiego i uczestniczenia w Panelu w celach komercyjnych, proponowania jakichkolwiek produktów i usług odpłatnych w sposób bezpośredni lub pośredni. Nie może on w żadnym wypadku sprzedać lub udostępnić Usługi osobom trzecim i/lub innym Panelistom, za wynagrodzeniem i/lub za darmo. Jednynie Hiving ma prawo do lokowania reklamy, promocji i/lub innego typu polecania na łamach serwisu.

6.4 Panelista powstrzymuje się od pozyskiwania adresów e-mail innych Panelistów, bądź osób trzecich, w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail, niezależnie od przyczyny lub celu.

6.5 Panelista może utworzyć wyłącznie jedno konto osobiste. Powstrzymuje się, tym samym, od tworzenia kont fikcyjnych, jak i nie wyraża zgody na polecenie Panelu badawczego osobom fikcyjnym.

6.6 Panelista, który polecił serwis nowemu członkowi społeczności, otrzyma punkty odpowiadające poleceniu, jeśli profil nowego użytkownika, sekcja Zdrowie, jak i inny wybrany temat panelu Hiving, zostaną w pełni uzupełnione przez osobę, której polecono serwis w przeciągu 30 dni od daty rejestracji.

6.7 Panelista zobowiązuje się uzupełnić podstawowy profil, sekcję Zdrowie jak i inny wybrany temat w przeciągu 30 dni od daty rejestracji na Panelu. Po tym czasie, Panelista, który nie spełnił ww. kryteriów zostanie automatycznie wypisany.

ARTYKUŁ 7 – ZOBOWIĄZANIA HIVING

7.1 Zgodnie z niniejszym regulaminem, Hiving zobowiązuje się nie ujawniać, w jakiejkolwiek formie, osobom trzecim całości lub części danych imiennych przekazywanych mu przez Panelistów, a w szczególności ich danych kontaktowych, chyba, że uczestnik Panelu wyraził na to zgodę.

7.2 Odpowiedzi udzielane przez Panelistę Hiving będą przetwarzane anonimowo na całym świecie, chyba że uczestnik Panelu wyraźnie zgodził się na odstąpienie od zasady anonimowości. W związku z tym, Hiving oświadcza, że jest to zgodne ze wskazaniami Karty etyki zawodowej w badaniach internetowych Syntec.

7.3 Hiving zapewnia wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników Panelu.

 • Na podstawie ustawy n° 78-17 o ochronie danych osobowych, z dnia 6 stycznia 1978 r., Panelista ma prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 26 ustawy), dostępu (art. 34-38 ustawy) oraz sprostowania danych dotyczących jego osoby (art. 36 ustawy). Może wymagać, aby jego dane zostały uzupełnione, wyjaśnione, zaktualizowane lub usunięte, w przypadku gdy są one niedokładne, niekompletne, dwuznaczne, nieaktualne lub których zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie lub też przechowywanie jest zabronione. Użytkownik Panelu może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie kontaktując się z serwisem badawczym.
 • Z chwilą zamknięcia konta użytkownika, jego dane osobowe są wciąż traktowane jako poufne i zachowane w archiwum do celów dowodowych, na okres ustalony przez Hiving, maksymalnie do czasu przedawnienia wszelkich działań obywatelskich, na mocy artykułu 2262 francuskiego kodeksu cywilnego.

7.4 Ciasteczka powinny zostać umieszczone na dysku twardym komputera Panelisty, aby umożliwić Hiving rozpoznanie użytkownika logującego się do witryny i ułatwiać zarządzanie Usługami, jak również dla celów statystycznych (przeglądane strony, data, czas wizyty, itd.), na które Panelista wyraźnie wyraża zgodę.

7.5 Hiving zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby strona Panelu była nieprzerwanie dostępna. Jednocześnie, w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w eksploatacji, niezależnie od przyczyn i skutków, które mogą wyniknąć dla użytkowników Panelu, bądź osób trzecich. Niedostępność usługi, nie stanowi podstawy do jakiegokolwiek odszkodowania.

Hiving może również zakończyć lub modyfikować funkcje Usług w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Panel nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek konsekwencje, w tym kary pieniężne, poniesione w wyniku korzystania z Usług serwisu, bądź z ich trwałego lub czasowego przerwania, ze względu na bezpłatny charakter Usług.

7.6 Hiving zapewni Panelistom pomoc w sekcji FAQ (Często zadawane pytania) (FAQ), Niemniej, nie przewiduje on żadnej indywidualnej pomocy w jakiejkolwiek formie.

7.7 Ze względu na prezentację, promocję oraz reklamę Usług, Hiving może zacytować wkład i loginy swoich Panelistów, jak również informacje, które wyraźnie zadeklarowali jako użyteczne, na czas trwania umowy. Użytkownik społeczności badawczej powierza się automatycznie i nieodwołalnie Panelowi Hiving i udostępnia mu prawo do wykorzystywania, kopiowania, wyświetlania i rozpowszechniania wszystkich treści publikowanych na Stronie Internetowej, jak również wszystkich odpowiedzi na ankiety, w których bierze udział, na użytek prac pochodnych, lub włączenia ich w inne prace, a także przyznaje takie same prawa stronom trzecim wybranym przez Hiving.

7.8 Zapraszając do wzięcia udziału w badaniu, Hiving zobowiązuje się do poinformowania Panelistów o wszelkich przeciwskazaniach odnośnie uczestniczenia w ankiecie, czy też testowania produktu lub usługi (np. kobiety w ciąży, alergie, minimalny wiek).

7.9 Hiving zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia użytkownika Panelu o wszelkich roszczeniach, skargach, bądź odwołaniu się od osób trzecich, spowodowanego naruszeniem przez Panelistę artykułu 6 regulaminu serwisu. W tym przypadku, Panelista zabezpiecza Hiving przed wszelkimi działaniami odwoławczymi i/lub roszczeniami osób trzecich, względem korzystania z usług lub/i zawieszenia lub zamknęcia konta użytkownika. Paneliści zobowiązują się odpowiadać z należytą starannością na wszelkie skargi, o których informuje serwis i są gotowi na uiszczenie odszkodowania Panelowi, w każdej chwili, za wszelkie działania, postępowanie, skargi, roszczenia, koszty sądowe, ekspertyzy, podatki, opłaty zarządzone, bez względu na ich pochodzenie, bezpośrednie lub pośrednie, i wszystkie płatności związane z niedotrzymaniem któregokolwiek z zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie i/lub z korzystaniem z Usług.

7.10 Hiving zobowiązuje się do poinformowania Panelistów o wszelkich przyszłych zmianach w Usługach i/lub Warunkach Ogólnych, Hiving może, z mocy prawa, wprowadzić zmiany w swoich Usługach czy też w regulaminie, zważyszwy na rozwój techniczny serwisu. Wszelkie zmiany będą widoczne na Stronie Internetowej Panelu. Do użytkowników społeczności należy zapoznanie się z nimi i ich świadome zaakceptowanie.

ARTYKUŁ 8 - NAGRODY

8.1 Wzięcie udziału w naszych Badaniach jest nagradzane w postaci punktów Hiving. Punkty Hiving przyznawane są za wytrwałość oraz lojalność Panelisty, według skali podanej na Stronie Internetowej i/lub w wiadomości e-mail proponującej udział w Ankietach. Hiving jest w pełni uprawniony do zmiany tej skali punktów, pod warunkiem, że poinformuje Panelistów z wyprzedzeniem za pomocą komunikatu na Stronie Internetowej.

8.2 Punkty Hiving nie mają wartości handlowej i nie mogą być w żadnym wypadku przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim. Są one zamienialne jedynie na złotówki (PLN).

ARTYKUŁ 9 – CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE

9.1 Niniejsza umowa wejdzie w życie w dniu zatwierdzenia rejestracji Panelisty wysłanej e-mailem przez Hiving.

9.2 Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

9.3 Umowa może zostać rozwiązana w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia przez użytkownika i/lub Hiving.

9.4 Jeżeli Panelista nie spełnia któregokolwiek z zobowiązań określonych w niniejszych warunkach, Hiving może w każdej chwili zawiesić lub zamknąć jego konto, co nie będzie miało wpływu na wszelkie inne postępowanie, które może wszcząć w celu uzyskania odszkodowania za poniesione szkody wynikające z naruszenia regulaminu Panelu.

9.5 W przypadku rozwiązania konta, niezależnie od jego powodu, niezamienione punkty Hiving, zostaną automatycznie i ostatecznie skasowane. Paneliści nie mogą ubiegać się o żadnego rodzaju odszkodowanie.

Ponadto, zamienione punkty Hiving, zostaną również automatycznie i ostatecznie skasowane. Paneliści nie mogą ubiegać się o żadnego rodzaju odszkodowanie w przypadku udowodnionego oszustwa.

9.6 Zawieszenie lub rozwiązanie konta użytkownika przez panel Hiving, niezależnie od jego przyczyny, nie daje prawa do jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu bezpośrednich lub pośrednich szkód.

ARTYKUŁ 10 – OGÓLNE POSTANOWIENIA

10.1 Panelista potwierdza, że został poinformowany o szczególnych zagrożeniach związanych z charakterem Internetu i jego sieci, oraz o tym, że informacje odnoszące się do danych osobowych, które ich dotyczą mogą zostać przechwycone i/lub przekazane, w szczególności w krajach, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Panelista jest wyraźnie informowany o praktykach rozwijających się w Internecie, które pozostają poza wszelką kontrolą Hiving, w szczególności pochodzących z krajów innych niż Francja (oprogramowania szpiegowskie, komunikatory, programy i usługi wyszukujące osoby itp.). W związku z tym, stanowi on gwarancję Hiving przed każdym odwołaniem w sprawie ewentualnego wychwytywania i/lub użytkowania informacji dotyczących Hiving przez osoby trzecie.

10.2 Niniejszy regulamin stanowi pełną i niepowtarzalną umowę między obiema stronami. Każdy warunek niniejszego regulaminu powinien być interpretowany, wdrożony i spełniony, w zgodzie z obowiązującym prawem. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne lub niewykonalne w szczególnych okolicznościach, przepis pozostaje w mocy we wszystkich innych okolicznościach.

Jeżeli jedno z postanowień zawartych w tej umowie zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia zachowują swoją pełną ważność. W przypadku, gdy w niniejszej umowie jedno postanowienie lub jego wdrożenie przez Hiving bądź Panelistę, jest niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i muszą być interpretowane w taki sposób, aby realizować intencje obu stron, jak było to pierwotnie określone.

10.3 Niniejsza umowa podlega prawu francuskiemu. Wszelkie spory, co do jej ważności, interpretacji lub wykonania należy kierować do sądów powszechnych, jeśli próby polubownego załatwienia sprawy okażą się bezowocne.
Nowy w Hiving? Zapisz się Jesteś już członkiem? Zaloguj się