De Algemene Voorwaarden
Hiving

De Algemene Voorwaarden voor deelname aan het "Hiving" consumenten panel :

tussen

Hiving , een bedrijf met een kapitaal van 57.141 euro gevestigd te 3 Cité Rougemont 75009 te Parijs, Frankrijk dat geregistreerd staat bij het Parijse handelsregister onder het nummer 514975135 en gerepresenteerd wordt door Mr. Alain Cornu in zijn positie als voorzitter,

hierna als « Hiving » gerefereerd

en

de bezoeker van de website die ertoe is overgegaan zich kosteloos in te schrijven op de website

hierna als « Panellid » gerefereerd.

INLEIDING
 1. Hiving biedt gebruikers (de Panelleden) diensten aan die de mogelijkheid bieden om meningen uit te wisselen over producten en diensten, sommige producten en diensten te testen, polls te beantwoorden en deel te nemen aan online marktonderzoeken via uitnodigingen per e-mail.
 2. Om deze diensten uit te voeren roept Hiving internetgebruikers op om zich op het Hiving Panel aan te melden als panelleden om op vrijwillige en geheel onafhankelijke basis actief deel te nemen aan vragenlijsten, polls en testen die door Hiving aangeboden worden. De panelleden zijn geheel onafhankelijk van Hiving.
 3. Deze Algemene Voorwaarden streven er naar om de deelnamevoorwaarden uiteen te zetten die gelden bij het gebruik maken van de diensten die door Hiving aangeboden worden.
ARTIKEL 1 - DEFINITIES

De volgende bepaling zullen als ze met een hoofdletter in deze Algemene Voorwaarden voorkomen gedefinieerd worden als volgt:

 • « Toegangspanel » : Duidt de groep internetbezoekers aan die vrijwillig deelnemen aan het Hiving panel om deel te nemen aan vragenlijsten, marktonderzoeken en polls en wiens registratie door Hiving is gevalideerd.
 • « Ledenaccount » : Het persoonlijke account dat panelleden toegewezen hebben gekregen nadat ze het aanvraagformulier hebben ingevuld, de Algemene Voorwaarden hebben geaccepteerd en Hiving de aanmelding heeft bevestigd via e-mail. In het gebruikersaccount heeft ieder panellid een pagina die de aan Hiving toevertrouwende persoonlijke gegevens samenvat en die toegang geeft tot de verschillende diensten aangeboden door Hiving.
 • « Vragenlijsten » of « Marktonderzoeken » : Doelt op de marktonderzoeken en/of opiniepeilingen uitgevoerd door Hiving met als doel het analyseren van de markt voor het verbeteren van verscheidene producten en diensten. De onderzoeken bestaan in het bijzonder uit het bestuderen van systematisch gedrag en de meningen van individuen.
 • « Panellid » : Verwijst naar een lid van het Hiving consumentenpanel.
 • « Kwalificatievragenlijst » : Verwijst naar de vragenlijsten die deel uitmaken van het profiel dat het panellid dient in te vullen bij het zich aanmelden op Hiving. Hiermee kan Hiving de panelleden analyseren en matchen met vragenlijsten op basis van hun voorkeur en sociaal demografische context.
 • « Dienst » of « Diensten : Verwijst naar alle diensten die aangeboden worden op de Hiving website zoals: het delen van meningen over producten en diensten, het testen van producten en diensten en de deelname aan opiniepeilingen en marktonderzoeken.
 • « Website » : Verwijst naar de Hiving internetsite waar de Hiving Diensten op toegankelijk zijn.
ARTIKEL 2 - ONDERWERP

Het doel van dit contract is het vaststellen van de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de Panelleden die zich aanmelden op het Panel en gebruik maken van de door Hiving aangeboden Diensten. Door zich aan te melden op het Panel gaan Panelleden akkoord met de voorwaarden en bepalingen die beschreven staan in dit contract.

ARTIKEL 3 - DEFINITIE VAN ONZE DIENSTEN

3.1 De Diensten geven Panelleden de mogelijkheid om op de Website standpunten uit te wisselen met andere Panelleden over producten en diensten, producten en diensten te testen en deel te nemen aan opiniepeilingen en marktonderzoeken.

3.2 Hiving behoudt het recht om haar Diensten uit te breiden met functies en/of secties die niet in deze Algemene Voorwaarden vermeld staan of om bepaalde functies en/of secties toe te voegen of te verwijderen. Aanpassingen van het contract en/of de functies en secties op de Website vereisen geen voorafgaande mededeling of enige andere formaliteit vanuit Hiving anders dan een simpele melding naar keuze.

Hiving behoudt het recht om haar Diensten op te zeggen met een voorafgaande kennisgeving van minimum 30 dagen.

ARTIKEL 4 - REGISTRATIE OP HET HIVING PANEL

Registratie op ons Panel is onderworpen aan bepaalde voorwaarden:

 • Panelleden moeten minstens 15 jaar oud zijn en in België wonen. Alle rechtspersonen of bedrijven die geregistreerd staan in het Handelsregister zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deelname.
 • Minderjarigen tussen de 15 en 18 jaar kunnen uitsluitend deelnemen aan het Hiving Panel met toestemming van hun ouders/verzorgers. Indien een minderjarige wenst mee te doen aan ons Panel dient deze een schriftelijke toestemming naar Hiving op te sturen die ondertekend is door zowel de minderjarige als de ouder/verzorger. Zonder schriftelijke toestemming kan Hiving de minderjarige niet als Panellid accepteren.

 • Het registratieformulier dient volledig ingevuld te worden met de voor Hiving noodzakelijke informatie.
 • Panelleden dienen in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres.
 • De Algemene Voorwaarden dienen aanvaard te worden. .

Hiving behoudt het recht om aanmeldingen voor haar service te weigeren zonder opgaaf van reden.

ARTIKEL 5 - AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Door op "Verzenden" te klikken, het hokje met "Ik accepteer de Algemene Voorwaarden", aan te vinken en de aanmelding te laten valideren door Hiving, erkennen en aanvaarden Panelleden de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden spelen een bepalende rol in de relatie tussen Hiving en haar Panelleden.

Hiving zal de datum van acceptatie noteren als de definitieve datum van het accepteren van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN PANELLEDEN

6.1 Volgens deze Algemene Voorwaarden gaat u als Panellid akkoord met:

 • Het deelnemen aan tenminste één op de vier vragenlijsten waar Hiving u een uitnodiging voor heeft toegestuurd.
 • Het toegewijd, eerlijk, compleet en individueel beantwoorden van vragenlijsten. Panelleden gaan er tevens mee akkoord samenhangende antwoorden op de aangeboden vragenlijsten te geven. Hiving behoudt het recht geen punten toe te kennen aan vragenlijsten die geheel willekeurig beantwoord zijn ondanks dat de desbetreffende geënquêteerde de vragenlijst gevalideerd heeft.
 • Het individueel deelnemen aan alle diensten en dus uw login gegevens die u toegang verstrekken tot uw lidmaatschapsaccount op de Website geheim houden en niet doorspelen aan derden.
 • Het strikt vertrouwelijk houden van alle vragenlijsten, informatie en materiële en/of immateriële elementen die betrekking hebben tot de vragenlijsten die aangeboden worden door Hiving.
 • Het onmiddellijk updaten van alle belangrijke informatie over uzelf via de internet interface die toegankelijk is op de Website. Met belangrijke informatie worden gegevens bedoeld zoals uw huwelijks- en gezinssituatie, professionele en financiële situatie, persoonlijke bezittingen, enz. Ook wijzigingen in uw contactgegevens (e-mailadres, postadres, enz.) vallen onder belangrijke informatie.

6.2 Alle informatie die u als Panellid op onze Website publiceert en alle bijdragen die u levert aan onze Diensten gaat u als Panellid akkoord met het niet vertonen van ongeoorloofd gedrag en neemt u alle van toepassing zijnde wetgevingen en regels ter harte. In het bijzonder zult u als Panellid zich onthouden van het verspreiden van alle vormen van berichten en/of informatie die beschouwd kunnen worden als beledigend, discriminerend, lasterlijk, racistisch, xenofobe, revisionistisch, schadelijk voor de eer of reputatie van een ander, die op enige wijze als pornografisch en/of pedofiel zijn en/of direct of indirect naar pornografische en/of pedofiele websites verwijzen, of in strijd zijn met de privacy van uitwisseling van informatie.

Eveneens zullen Panelleden de rechten van derden in acht nemen, met name betreft persoonlijkheidsrechten, merk, copyright en alle internationale, nationale, federale, staats- en lokale wetten, codes, regels en reglementen en verplichtingen die van toepassing zijn met betrekking tot uw gebruik van en toegang tot de Website, uw lidmaatschap bij het Panel, uw deelname aan onderzoeken en de ontvangst en omzetting van punten.

6.3 Panelleden zullen zich ervan onthouden om hun ledenaccount en deelname aan het Panel en/of de Diensten van Hiving te gebruiken voor commerciële doeleinden over het algemeen en/of om producten en diensten voor een directe of indirecte vergoeding aan te bieden. In geen geval mogen Panelleden de door Hiving aangeboden Diensten ter beschikking stellen aan derden en/of andere panelleden, zowel niet tegen betaling als gratis. Hiving behoudt het alleenrecht om reclame- promotie- of sponsorberichten op haar webpagina's te publiceren.

6.4 Panelleden zullen zich onthouden van het verzamelen van e-mailadressen van andere panelleden of derden met het oog op het verzenden van ongevraagde e-mails om welke reden of doel dan ook.

6.5 Panelleden gaan ermee akkoord om slechts een account aan te maken voor zichzelf en zullen afzien van het creëren van fictieve rekeningen. In geval van sponsoring zullen panelleden geen fictieve personen sponsoren.

6.6 Panelleden die een ander hebben aanbevolen voor het Hiving Panel ontvangen alleen punten als de gesponsorde persoon zijn basisprofiel, het thema "Gezondheid", het thema "Huishouden", en een ander thema naar keuze binnen 30 dagen van registratie heeft afgerond.

6.7 Panelleden gaan er mee akkoord hun profiel, het thema "Gezondheid", het thema "Huishouden" en een ander thema naar keuze binnen 30 dagen na hun registratie op het Panel in te vullen. Panelleden die niet binnen 30 dagen na hun inschrijving aan de voorwaarden hebben voldaan worden automatisch uitgeschreven.

ARTICLE 7 - ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN HIVING

7.1 Hiving zal in geen enkel geval, in welke vorm dan ook de nominatieve gegevens of een gedeelte daarvan, in het bijzonder contactgegevens, van haar Panelleden aan derden verstrekken zonder dat de Panellid daar toestemming voor geeft.

7.2 De antwoorden die de Panelleden geven worden anoniem verzameld en verwerkt behalve als de Panellid expliciet toestemming heeft gegeven om zijn anonimiteit op te geven. Wanneer dit het geval is verklaart Hiving dat zij zal handelen in overeenstemming met de Ethical Practices Charter in de Syntec online enquêtes.

7.3 Hiving zal alle passende technologische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonlijke data van haar Panelleden te beschermen.

 • In toepassing van de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens n ° 78-17 van 6 januari 1978, hebben Panelleden het recht zich te verzetten tegen (art. 26 van de Wet), toegang (art. 34 tot 38 van de wet) en rectificatie (art. 36 van de wet) van gegevens die hen betreffen. Zij kunnen eisen dat alle informatie over hen wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd indien deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd is, of als het verzamelen, het gebruik, de communicatie of het archiveren ervan verboden is. Panelleden kunnen dit recht op elk gewenst moment uitoefenen door contact op te nemen met Hiving.
 • Bij sluiting van het Ledenaccount worden de gegevens van de Panelleden als bewijsmateriaal vertrouwelijk bewaard en gearchiveerd voor een door Hiving bepaalde tijdsduur, met als limiet de verjaringstermijn van alle civiele procedures op grond van artikel 2262 van het Franse Burgerlijke Wetboek.

7.4 "Cookies" zullen geplaatst worden op de harde schijf van de computer van Panelleden zodat Hiving het Panellid dat zich aanmeldt op de Website kan herkennen en zo het beheer van Diensten kan vergemakkelijken. "Cookies" worden ook gebruikt voor statistische doeleinden (bekeken pagina's, datum en tijd van bezichtigingen enz.). Panelleden aanvaarden dit zonder voorbehoud.

7.5 Hiving zal haar uiterste best doen om de Website te allen tijde toegankelijk te houden hoewel zij niet onderworpen is aan enige verplichtingen en zij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor tijdelijke storingen van Diensten, evenmin voor de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de panelleden of derden om welke reden dan ook. Onbeschikbaarheid van Diensten is nimmer een aanleiding voor het geven van schadevergoedingen.

Hiving kan op ieder moment componenten van Diensten wijzigen of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Hiving is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgen, monetaire gevolgen daarbij inbegrepen, voor de panelleden en/of derden als gevolg van een tijdelijke of definitieve onderbreking van aangeboden Diensten, te wijten aan het feit dat de bovengenoemde diensten gratis worden aangeboden.

7.6 Hiving voorziet haar gebruikers van algemene onderdelen die Panelleden helpen antwoorden te vinden op veelgestelde vragen, maar kan niet worden gewezen op persoonlijke hulp van welke aard dan ook.

7.7 Hiving mag de bijdragen, de aanmelding van de Panelleden en informatie die de Panelleden expliciet bruikbaar hebben verklaard, voor de duur van dit contract citeren, in het bijzonder voor presentatie-, promotie-, reclame- en marketingdoeleinden voor de door Hiving aangeboden Diensten. Met deze verleende toestemming geven Panelleden automatisch en onherroepelijk het recht aan Hiving om alle door hen gepubliceerde inhoud op de Website en alle antwoorden op de enquêtes waarin zij deel aan hebben genomen te gebruiken als onderdeel van afgeleid werk, of de informatie op te nemen in ander werk, en deze te exploiteren,kopiëren, verspreiden, weer te geven en te distribueren. Dezelfde rechten worden toegekend aan derde partijen gekozen door Hiving.

7.8 Hiving zal de Panellid, bij verzoek van het testen van een product of dienst of het deelnemen aan een enquête, van alle contra-indicaties (in het bijzonder zwangere vrouwen, allergieën en minimum leeftijd) met betrekking tot het product of dienst informeren.

7.9 Hiving zal haar Panelleden onmiddellijk van een klacht en/of beroep van derden op de hoogte brengen dat een gevolg is van in het bijzonder maar niet uitsluitend een schending van Artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. De Panelleden zullen Hiving garanderen de informatie die toebehoort aan Hiving, de partijen waarmee Hiving samenwerkt en waar Panelleden toegang toe hebben, niet te delen met derden. Ook zullen Panelleden hun accountgegevens niet delen met derden en geen valse accounts aanmaken. Mocht dit toch voorkomen garanderen Panelleden hun verantwoordelijkheid te nemen en klachten met gepaste zorgvuldigheid te behandelen; zij zullen te allen tijde reageren op klachten en verzoeken. Alle schadekosten die Hiving oploopt door Panelleden die niet de Algemene Voorwaarden en de gebruikersvoorwaarden respecteren zullen vergoed worden door de desbetreffende Panelleden.

7.10 Hiving zal haar panelleden van eventuele toekomstige wijzigingen in haar Diensten en/of deze Algemene Voorwaarden op de hoogte brengen. Er heerst overeenstemming over het feit dat Hiving haar Diensten en/of deze Algemene Voorwaarden naar gelang mag wijzigen. Alle wijzigingen worden getoond op de Website en het is aan de panelleden om de site te bezoeken en deze te lezen, waar zij uitdrukkelijk akkoord mee gaan.

ARTIKEL 8 - BELONINGEN

8.1 In ruil voor hun deelname aan enquêtes hebben Panelleden recht op een beloning van Hiving, in de vorm van "Hiving Punten". Deze "Hiving Punten" worden toegekend aan de Panellid op basis van hun niveau van participatie, ijver en loyaliteit. De schaal waarop de puntentoekenning gebaseerd is staat aangegeven op de Website en/of in de uitnodigingen voor deelname aan enquêtes die via e-mail door Hiving verstuurd zijn. Hiving heeft het volste recht om op elk gewenst moment deze schaal te wijzigen op voorwaarde dat zij de panelleden bij voorhand op de hoogte heeft gesteld door middel van een bericht op de Website.

8.2 De "Hiving Punten" hebben geen enkele commerciële waarde en mogen in geen geval worden overgedragen of verkocht aan derden. Hiving Punten zijn uitsluitend converteerbaar in euro's.

ARTIKEL 9 - DUUR EN OPZEGTERMIJN

9.1 Dit contract wordt van kracht wanneer de registratie van de Panelleden gevalideerd is. De validatie zal gekenmerkt worden door een bevestigingsmail van Hiving.

9.2 Het contract is voor onbepaalde duur.

9.3 Het contract kan te allen tijde door het Panellid en/of Hiving opgezegd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

9.4 Mocht de Panellid niet aan de verplichtingen die beschreven staan in deze Algemene Voorwaarden kunnen voldoen, heeft Hiving het recht om ten alle tijde het contract van de Panellid zonder verdere verplichtingen te beëindigen.

9.5 In geval van opzegging, om welke reden dan ook, zullen de "Hiving Punten" die de Panellid nog niet heeft laten omzetten automatisch en definitief vervallen. De Panellid komt niet in aanmerking voor een vergoeding en dient er dus zelf op toe te zien dat de Punten voor het beëindigen van dit contract worden omgezet. Indien de Panellid de reeds omgezette Hiving Punten nogmaals probeert om te laten zetten zullen de punten komen te vervallen en ontvangt het Panellid daarvoor geen compensatie.

9.6 Het pauzeren of beëindigen van een Ledenaccount door Hiving om welke reden dan ook, geeft geen recht op schadevergoeding aan het Panellid.

ARTIKEL 10 - ALGEMENE BEPALINGEN

10.1 Panelleden zijn uitdrukkelijk op de hoogte van de ontwikkelingen op het internet zonder enige controle van Hiving (spyware, instant messaging software, search software, etc.) en zullen Hiving garanderen haar te beschermen tegen mogelijke opname en/of gebruik van informatie door derden.

10.2 Deze Algemene Voorwaarden voor Panelleden vormen het volledige en unieke contract tussen de Panelleden en Hiving. Indien mogelijk wordt iedere bepaling in deze Algemene Voorwaarden geïnterpreteerd zoals deze in praktijk gebracht dient te worden met betrekking tot de wet die daarop van toepassing is.

Indien een bevoegde rechtbank een bepaling in bepaalde omstandigheden nietig of niet van toepassing verklaart, zal deze bepaling in alle andere omstandigheden alsnog van kracht blijven. Indien er bepalingen zijn in dit contract die als ongeldig worden beschouwd zullen de overige bepalingen hun volledige werking behouden.

10.3 Op deze deelnamevoorwaarden is Frans recht van toepassing. Ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de bepalingen zullen als alle pogingen tot bemiddeling mislukken voorgelegd worden aan bevoegde rechtbanken.
Nieuw op Hiving? Ik schreef me in Bent u al een lid? Log in